accounting

Click here to edit subtitle

Računovodska hiša EUREKA za vas opravlja naslednje računovodske storitve:
- vodenje glavne knjige,
- analitična evidenca saldakontov, izpise odprtih postavk,
- obračun davka na dodano vrednost,
- vodenje davčnih evidenc,
- seznam, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev,
- izdelava zaključnega računa,
- izdelava medletnih bilanc,
- vodenje blagajne,
- obračun plač,
- obračun socialnih prispevkov za zavezanca,
- obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev,
- knjiženje maloprodaje,
- vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih,
- izdelava poročil za Banko Slovenije (SN, SKV, C…)
- izdelava statistike finančnih računov,
- vodenje plačilnega prometa,
- obračun obresti,
- priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil