accounting

Click here to edit subtitle

Eureka d.o.o., Računovodska hiša    

V 24 URAH DO VLOŽITVE PREDLOGA ZA IZVRŠBO

Izterjava gospodarskim subjektom vse pogosteje povzroča veliko nezadovoljstva, neizterjane terjatve

pa težave z likvidnostjo. Podjetja so zato primorana opravljati neprijetno izterjavo svojih poslovnih partnerjev, kar neugodno vpliva na odnos z njimi, Vam pa onemogoča nemoteno opravljanje dejavnosti.

Postopki izterjave s katerimi se Vi kot upniki soočate so ponavadi zapleteni in dolgotrajni. Prav tako nimate zagotovila, da bodo Vaši dolžniki po določenem času še vedno poslovali in tako sploh imeli možnost poplačila dolga.

Nestrokovna izterjava s pomanjkanjem izkušenj še dodatno povečuje tveganje izgube Vaših likvidnostnih sredstev.

ZATO PREPUSTITE NAM, DA IZTERJAMO VAŠ DOLG PREKO SODIŠČA Z  UVEDBO IZVRŠILNEGA POSTOPKA

VSE KAR JE  POTREBNO STORITI JE, DA NAM na e- mail naslov: [email protected] ali na FAKS 03 710 39 76  pošljite skenirano verodostojno listino kot je

  1. račun,

  1. menica in ček s protestom in povratnim računom,

  1. javna listina ( notarski zapis, če v njem ni določena neposredna izvršljivost),

  1. izpisek iz poslovnih knjig, podpisan s strani odgovorne osebe ( IOP, kontna kartica)

  1. po zakonu overjena zasebna listina ( npr. cesijska pogodba )

  1. listina, ki ima po posebnih predpisih naravo javne listine

  1. pisni obračun plače, nadomestila plače, povračila stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov iz delovnega razmerja ( plačilna lista)

MI PA BOMO NAMESTO VAS

OPRAVILI

  1. obračun zamudnih obresti,

  1. ter poiskali VSA izvršilna sredstva ( premično premoženje, denarna sredstva pri OPP, nepremično premoženje, stavbno pravico, nematerializirane vrednostne papirje, plačo in druge stalne prejemke, druge denarne terjatve, deleže družbenikov v družbah ter druge premoženjske oziroma materialne pravice ) na katera je mogoče predlagati v Vašem predlogu za izvršbo.

CENA KOMPLETA STORITVE:  20 € + DDV ( vključeni so tudi vsi umiki ali delni umiki po poplačilu, posvetovanja, itd. )

DA JE PREDLOG POPOLN , UPNIK PLAČA ŠE SODNO TAKSO SODIŠČU V VIŠINI 44 €.

      OB USPEŠNI IZTERJAVI VSE STROŠKE V CELOTI NOSI DOLŽNIK !